Dynamiek van de Stad

Over Dynamiek van de Stad

De onderzoekers van Dynamiek van de Stad doen onder leiding van lector Richard de Brabander praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau. Het onderzoek vindt met name plaats in het sociaal domein en heeft als doel mee te werken aan een veerkrachtige samenleving die goed is voorbereid op sociale risico’s, die sociale kernwaarden bevordert als participatie, sociale cohesie en die uitsluiting en ongelijkheid bestrijdt en voorkomt. Dynamiek van de Stad maakt deel uit van het kenniscentrum Welzijn & Empowerment van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn

Voor onderwijs en werkveld

Met het praktijkgericht onderzoek wil Richard studenten en docenten stimuleren tot interprofessioneel samenwerken. Studenten die het interessant vinden om af te studeren met een onderzoeksopdracht op het gebied van Dynamiek van de Stad kunnen contact opnemen met Richard de Brabander. (Lokale) instellingen en organisaties kunnen bij hem terecht voor verschillende onderzoeksopdrachten of -projecten, maar ook voor masterclasses, workshops en cursussen.

Samenwerken met Dynamiek van de Stad

Dynamiek van de Stad is lid van het landelijke Platform Stad en Wijk, een samenwerkingsverband van lectoraten die door middel van praktijkgericht onderzoek inzicht verschaffen in en oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk. De focus ligt daarbij op de thema’s participatie en veerkracht. Het platform werkt aan een betere kennisuitwisseling tussen (docent)onderzoekers van verschillende hogescholen en aan kennisontwikkeling door het bundelen van onderzoeksresultaten en het opstarten van stedenvergelijkend onderzoek. Met behulp van het platform willen de betrokken instellingen een herkenbare positie creëren in het veld van onderzoek, advies, beleid, praktijk én onderwijs. Om zo ook een bijdrage te leveren aan de expertiseversterking en beroepsontwikkeling van (aankomende) professionals.

Volg ons op Twitter

Afscheidsrede Guido Walraven 

Werken aan een meer rechtvaardige stad 

Kijk de rede terug

Bewonersbedrijven: gebruikmaken van de kracht van burgers 

Bewonersbedrijven zijn een vruchtbare manier om gebruik te maken van de kracht van burgers in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in de eigen leefomgeving. Dit heeft een groei van verschillende bewonersbedrijven, zoals wijkondernemingen, wijk bv’s en wijkcoöperaties, als gevolg. Wat zegt de wetenschappelijke literatuur over bewonersbedrijven? Wat zijn de succesfactoren en dilemma’s, welke aanbevelingen zijn er te geven? Dynamiek van de Stad heeft het onderzocht en er een notitie over geschreven.

Onderzoeksthema's

Stedelijk burgerschap en sociale inclusie

Het lectoraat kijkt binnen dit thema naar nieuwe vormen van stedelijk burgerschap met de civil society als vertrekpunt. Hoe organiseren burgers zichzelf, hoe interacteren ze met met overheden en marktpartijen en welke nieuwe vormen van burgerschap ontstaan er. De overheid propageert actief burgerschap en veel burgers gaan in zelfregie aan de slag. Het lectoraat duidt deze ontwikkeling in termen van democratische vernieuwing en bekijkt wat ervan te leren en te verwachten valt. 

 

Transformatie sociaal domein


Binnen dit thema kijkt het lectoraat naar nieuwe werkwijzen in het sociaal domein. Door de drie recente decentralisaties is het sociaal domein ingrijpend veranderd. Veel verantwoordelijkheden zijn bij de gemeente komen te liggen. Dat moet niet alleen leiden tot meer efficiëntie en effectiviteit, maar ook tot het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, die beter passen bij de verwachtingen en behoeften van cliënten. De focus ligt op integraal werken, de samenwerking tussen formeel en informeel en jeugd in kwetsbare situaties. 

Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie

Binnen dit onderzoeksthema wordt er gekeken naar nieuwe vormen van samenwerking, ondernemerschap en innovatie op het snijvlak van overheid, markt en maatschappelijk middenveld. Er is een kritische blik op begrippen als sociaal ondernemerschap en sociale innovatie. Er is ook onderzoek naar de groei van ‘nieuwe’ hybride organisatievormen (zoals coöperaties en sociale ondernemingen) en de druk vanuit de overheid op organisaties uit het maatschappelijk middenveld om te professionaliseren en ondernemender te worden.

De lector van Dynamiek van de Stad

Richard de Brabander
Richard de Brabander
Richard de Brabander
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Dynamiek van de Stad

Werk samen met de onderzoekers van Dynamiek van de Stad

Kom in contact en stel je vragen

Managementassistent Michelle Bax:
Telefoon
0884664290