Dynamiek van de Stad

Over Dynamiek van de Stad

De onderzoekslijn Dynamiek van de Stad doet onder leiding van lector Guido Walraven praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau. Het onderzoek vindt met name plaats in het sociaal domein en heeft als doel mee te werken aan een veerkrachtige samenleving die goed is voorbereid op sociale risico’s, die sociale kernwaarden bevordert als participatie, sociale cohesie en die uitsluiting en ongelijkheid bestrijdt en voorkomt.  De onderzoekslijn maakt deel uit van de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment van het kenniscentrum De Gezonde Samenleving. 

Voor onderwijs én werkveld

Met het praktijkgericht onderzoek van de onderzoekslijn wil Walraven studenten en docenten stimuleren tot interprofessioneel samenwerken. Studenten die het interessant vinden om af te studeren met een onderzoeksopdracht op het gebied van Dynamiek van de Stad kunnen contact opnemen met Guido Walraven. (Lokale) instellingen en organisaties kunnen bij hem terecht voor verschillende onderzoeksopdrachten of -projecten, maar ook voor masterclasses, workshops en cursussen.

Onderzoeksthema's

Stedelijk burgerschap en sociale inclusie

De onderzoekslijn kijkt binnen dit thema naar nieuwe vormen van stedelijk burgerschap met de civil society als vertrekpunt. Hoe organiseren burgers zichzelf, hoe interacteren ze met met overheden en marktpartijen en welke nieuwe vormen van burgerschap ontstaan er. De overheid propageert actief burgerschap en veel burgers gaan in zelfregie aan de slag. De onderzoekslijn duidt deze ontwikkeling in termen van democratische vernieuwing en bekijkt wat ervan te leren en te verwachten valt. 

 

Transformatie sociaal domein

Binnen dit thema kijkt de onderzoekslijn naar nieuwe werkwijzen in het sociaal domein. Door de drie recente decentralisaties is het sociaal domein ingrijpend veranderd. Veel verantwoordelijkheden zijn bij de gemeente komen te liggen. Dat moet niet alleen leiden tot meer efficiëntie en effectiviteit, maar ook tot het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, die beter passen bij de verwachtingen en behoeften van cliënten. De focus ligt op integraal werken, de samenwerking tussen formeel en informeel en jeugd in kwetsbare situaties. 

Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie

Binnen dit onderzoeksthema wordt er gekeken naar nieuwe vormen van samenwerking, ondernemerschap en innovatie op het snijvlak van overheid, markt en maatschappelijk middenveld. Er is een kritische blik op begrippen als sociaal ondernemerschap en  sociale innovatie. Er is ook onderzoek naar de groei van ‘nieuwe’ hybride organisatievormen (zoals coöperaties en sociale ondernemingen) en de druk vanuit de overheid op organisaties uit het maatschappelijk middenveld om te professionaliseren en ondernemender te worden.

Guido Walraven
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Philip Karré
associate lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Wij werken samen met

Platform Stad en Wijk

Wil je samenwerken of heb je vragen?

 
Je kunt contact opnemen met Michelle Bax.
Telefoon
0884664290