Teaching, Learning & Technology

Over Teaching, Learning & Technology

Teaching, Learning & Technology doet onderzoek naar de didactische inzet van technologie in leerprocessen. Daarbij zijn we vooral op zoek naar hoe het doordacht gebruiken van technologie de kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren. De uitgangspunten die we hierbij hanteren, zijn te vinden in ‘Instrumentatie van betekenisvolle interacties’ (Fransen, 2016).

Voor onderwijs en werkveld

We doen vooral ontwerponderzoek naar de inzet van technologie met het oog op flexibilisering en gepersonaliseerd leren. Ook verrichten we ontwerponderzoek naar de inzet van technologie in het kader van activerende didactiek. Daarnaast voeren we evaluatieonderzoek uit naar de effecten van de inzet van technologie. En we zijn betrokken bij het ontwerp van innovatieve leerpraktijken als kweekvijvers voor toekomstgericht onderwijs.

Samenwerken met Teaching, Learning & Technology

Het onderwijsveld is onze primaire doelgroep en in het onderzoek werken we vrijwel altijd samen met de professionals die daarin werkzaam zijn. Ons belangrijkste onderzoeksveld betreft het hoger beroepsonderwijs. Het meeste onderzoek dat we doen richt zich dan ook op kwaliteitsverbetering en innovatie van het onderwijs in de hogeschool.

Maar ook in het basisonderwijs is grote behoefte aan meer kennis over de inzet van technologie. De inzichten die we hier opdoen, zijn niet alleen interessant voor het primair onderwijs. We benutten die kennis ook om de studenten van de Pabo goed voor te bereiden op hun toekomstige werk.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de onderzoekslijn Teaching, Learning & Technology?

Onderzoeksthema's

Didactische inzet van video

In het kader van activerende didactiek en flexibilisering verwacht het onderwijs veel van de inzet van video. Hiermee ontstaan namelijk niet alleen mogelijkheden om de contacttijd effectiever te benutten, het biedt ook kansen voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren. Teaching, Learning & Technology onderzoekt de effectieve inzet van vormen van video. Door verschillende toepassingen te ontwerpen en te testen kunnen we handreikingen opleveren om video effectief in te zetten in leerprocessen.

Peerreview en inzet technologie

Feedback vervult een cruciale rol in leerprocessen. Dat geldt niet alleen voor feedback van docenten, maar ook voor feedback van medestudenten. Voorwaarde is wel dat de feedback relevant is en in de juiste vorm en op het juiste moment in het leerproces wordt gegeven. Effectieve inzet van peerreview vereist een doordacht scenario. Teaching, Learning & Technology doet daarom onderzoek naar het scripten van peerreview om leerprocessen te versterken en in het kader van activerende didactiek. De scripts worden op maat uitgewerkt en getest hetgeen nuttige inzichten oplevert over de effectieve inzet van peerreview.

Technologierijke learning spaces

Ontwikkelingen in het onderwijs en in de technologie hebben consequenties voor de inrichting van de fysieke onderwijsomgeving. Ruimtes worden voorzien van geavanceerde technologie waardoor grenzen tussen fysieke en digitale leeromgeving vervagen. Die technologierijke learning spaces bieden niet alleen mogelijkheden voor activerende didactiek, maar ook voor flexibilisering van het onderwijs. Teaching, Learning & Technology doet onderzoek naar inzet en effecten van deze learning spaces. Deze informatie helpt beleidsmakers bij het inrichten van toekomstgerichte onderwijsruimtes in de hogeschool.

Samenwerkend leren en technologie

Het hoger beroepsonderwijs zet vaak samenwerkend leren in, bedoeld als activerende werkvorm. Toch leidt dat lang niet altijd tot de gewenste leeropbrengst. Studenten die samenwerken aan een groepsproduct klagen over meeliftgedrag. Of er is geen sprake van samenwerkend leren, omdat de taken worden verdeeld en individueel uitgevoerd. Samenwerkend leren kent vele vormen. De juiste vorm effectief inzetten vereist een doordacht ontwerp. Teaching, Learning & Technology doet onderzoek naar de effectieve inzet van vormen van samenwerkend leren. De kennis die we opdoen, zetten we om in handreikingen en animaties voor de onderwijspraktijk.

Technologie in het basisonderwijs

Technologie speelt een steeds grotere rol in het basisonderwijs, bijvoorbeeld doordat men tablets of Chromebooks in grote aantallen aankoopt of de aankoop van robots overweegt. De aanschaf van de technologie komt vooral voort uit hoge verwachtingen die men ervan heeft voor het onderwijs. Helaas ontbreekt vaak een concrete visie op die inzet, evenals ervaring met effectieve toepassingen ervan. Teaching, Learning & Technology doet samen met partnerscholen in het basisonderwijs onderzoek naar effectieve inzet van mobiele technologie. Naast dat onze inzichten interessant zijn voor het basisonderwijs, is deze kennis ook van belang voor het opleiden van de toekomstige leraren voor het basisonderwijs. Het curriculum wordt hier steeds op aangepast en vernieuwd.

Pioniers in onderwijsvernieuwing

Duurzame onderwijsvernieuwing waarin technologie een rol speelt, is een complex proces dat veelal eenzelfde verloop kent. Een pionier experimenteert en creëert een emergent practice, die daarna met collega’s verder wordt ontwikkeld tot good practice. Zodra andere teamleden de toepassing overnemen, ontstaat een shared practice. Een pionier kan die rol in onderwijsvernieuwing alleen vervullen als aan belangrijke voorwaarden in de context wordt voldaan. Teaching, Learning & Technology onderzoekt de succesvolle implementatie van de didactische inzet van technologie. Daarbij onderzoeken we ook de condities die van invloed zijn op de effectiviteit van de pionier in context.

De lector van Teaching, Learning & Technology:

Jos Fransen
Jos Fransen
Jos Fransen
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Teaching, Learning & Technology:

Werk samen met de onderzoekers van Teaching, Learning & Technology

Kom in contact en stel je vragen

Managementassistent Cindy Koelman van Doornik:
Telefoon
0884664173