Teaching, Learning & Technology

Over Teaching, Learning & Technology

Teaching, Learning & Technology doet onderzoek naar en adviseert over betekenisvolle didactische inzet van technologie binnen leerprocessen. De missie omvat daarmee het beantwoorden van de vraag hoe de inzet van technologie de kwaliteit van het onderwijs in een gegeven context kan verbeteren. De uitgangspunten die TLT hierbij hanteert zijn beschreven in ‘Instrumentatie van betekenisvolle interacties’ (Fransen, 2016).

Voor onderwijs én werkveld

De primaire doelgroep in het onderzoek van Teaching, Learning & Technology is het onderwijsveld. In onderzoek gericht op onderwijsontwikkeling binnen Inholland werkt het onderzoeksteam samen met docentonderzoekers en hun collega's in de opleidingsteams.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de onderzoekslijn Teaching, Learning & Technology?

Volg ons op Twitter > 

Bekijk ons YouTube kanaal >

Onderzoeksthema's

Video

In het perspectief van activerend onderwijs en flexibilisering zijn er hoge verwachtingen van de didactische inzet van video in leerprocessen. Hiermee ontstaan niet alleen mogelijkheden om de onderwijstijd te verlengen en de contacttijd effectiever te benutten. De inzet van video vergroot ook de kansen voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren, zodat meer maatwerk mogelijk is. Teaching, Learning & Technology onderzoekt de effectieve inzet van video in leerprocessen om leerprocessen te versterken in het kader van activerende didactiek. Door verschillende toepassingen te ontwerpen en te testen willen ze op termijn met diverse handreikingen komen om video effectief in te zetten in verschillende leersituaties.

Mobiel

In het onderwijs is een groeiende belangstelling voor de  inzet van mobiele technologie ten behoeve van leren en lesgeven.  Die technologie kan de kennisontwikkeling en de training van vaardigheden van de lerende in verschillende contexten ondersteunen, mits doordacht ingezet. Mobiele technologie kan authentiek/gesitueerd leren, gepersonaliseerd leren en samenwerkend leren effectief ondersteunen, waarbij de mate van eigenaarschap over het eigen leerproces een belangrijke factor is.  Dit vraagt van de leerkracht kennis over de inhoud van het leren, over hoe dat leren in zijn werk gaat, over wat dat vraagt van hem/haar en van de leeromgeving en over hoe mobiele technologie daarbij effectief kan worden ingezet. 

Feedback

Feedback vervult een cruciale rol in leerprocessen. Niet alleen feedback van de docent is belangrijk, ook feedback van medestudenten (peerfeedback) is van waarde, mits relevante feedback in de juiste vorm en op het meest passende moment wordt gegeven. De inzet van peerreview in een leerpraktijk vereist daarom een doordacht scenario. Teaching, Learning en Technology doet onderzoek naar het ‘scripten’ van peerreview om leerprocessen te versterken, mede in het kader van activerende didactiek. Ze ontwerpen en testen verschillende scenario’s om op termijn modelscenario’s te ontwikkelen voor de organisatie en begeleiding van peerreview in verschillende leersituaties.

Pionier

Duurzame onderwijsvernieuwing waarin technologie een rol speelt, is een complex en langdurig proces, dat veelal eenzelfde verloop kent. Een pionier experimenteert en creëert een ‘emergent practice’, die deze vervolgens met enkele collega’s doorontwikkelt tot een ‘good practice’. Als andere teamleden de toepassing overnemen, ontstaat een ’shared practice’. Naast de rol die de pionier daarin vervult, zijn ook andere factoren in de context van invloed op dat proces. Teaching, Learning & Technology onderzoekt de didactische inzet van technologie met pioniers en doet ook onderzoek naar condities die van invloed zijn op de effectiviteit de pionier in context.

Jos Fransen
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Wil je samenwerken of heb je vragen?

 
Je kunt contact opnemen met Martine Roeleveld.