Werken aan een meer rechtvaardige stad

Lectoraat
Dynamiek van de Stad
Duur
2005 t/m 2021
Locatie
Rotterdam
Contact
Michelle Bax

Rechtvaardige stad

Hoe kunnen mensen zich samen inzetten om hun buurt of stad beter, leuker en rechtvaardiger te maken? Voor een stad die duurzaam en inclusief is, sociaal en gezond?

Dat doen bewoners vaak samen met (sociaal) ondernemers, instellingen voor welzijn en zorg, gemeentelijke diensten en kennisorganisaties. Zij vormen innovatieve samenwerkingsverbanden die veelal taaie maatschappelijke problemen als sociale ongelijkheid aanpakken. Door klein te beginnen. Soms met het perspectief op een meer rechtvaardige stad en samenleving en op de maatschappelijke transformatie die daarbij nodig is. Eigenlijk altijd draagt hun inzet bij aan het realiseren van publieke waarden zoals het vergroten van sociale cohesie. Zij doen dat omdat het plezier oplevert, uit betrokkenheid bij hun geliefde buurt of stad.

Rechtvaardige oplossingen

Duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als armoede en sociale ongelijkheid zijn ook rechtvaardige oplossingen. Ze beperken zich niet tot een stad maar zijn verbonden met de hele wereld en global justice (Think global, Act local & Start now). Samen met partners proberen we daar vorm en inhoud aan te geven en werken we het concept rechtvaardige stad nader uit.

Een van de manieren om het praktijkgerichte onderzoek te omschrijven, is dat het gericht is op het aanpakken van complexe maatschappelijke problemen, zoals armoede of sociale ongelijkheid. Taaie problemen, waarvoor geen gemakkelijke oplossingen bestaan. Zeker drie aspecten zijn hierbij van belang: kennis, samenwerking en normatief perspectief. Ons overkoepelende normatieve perspectief is de rechtvaardige stad. 

Afscheidsrede Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad

Op 1 juli 2021 heeft Guido Walraven afscheid genomen als lector Dynamiek van de Stad. Vanuit Hogeschool Rotterdam ging hij in zijn afscheidsrede in op de vraag hoe mensen zich samen inzetten om hun buurt of stad beter, leuker en rechtvaardiger te maken.

Bouwstenen voor de stad

Guido signaleert taaie sociaal-maatschappelijke vraagstukken in de steden waarvoor geen gemakkelijke oplossingen bestaan. Dit vraagt om samenwerking van alle actoren, kennisontwikkeling en een dialoog over waarden; om een gezamenlijk handelingsperspectief. In zijn rede reikt Guido bouwstenen aan om slim te investeren in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid van mensen in de stad.

De bouwstenen komen deels voort uit de agenda’s die Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, jaren geleden benoemde om tot een ‘verzorgingsstad’ te komen. Guido vindt het tijd om dat concept te actualiseren. Door wereldwijde ecologische en economische problemen lokaal aan te pakken, door crafting communities te vormen van overheden, instellingen, bewoners, ondernemers en onderzoekers en door ervaringskennis, kennis uit onderzoek en vakkennis van professionals te combineren. Maar ook door oog te hebben voor welvaart in brede zin, je te richten op de behoeftes van iedereen zonder de ecologische grenzen te overschrijden (volgens de donuteconomie), de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties op te pakken en stil te staan bij de vraag wie recht heeft op de stad. 

Bouwstenen van een rechtvaardige stad

“De rol van hogescholen is om professionals voor te bereiden op hun rol en taak bij het aanpakken van taaie en complexe maatschappelijke kwesties.”

  

Guido Walraven, emeritus lector Dynamiek van de Stad

Hoe wij werken aan een meer rechtvaardige stad

Duurzaamheid en toekomstbestendigheid is van belang voor de stad. Enerzijds gaat het over een duurzame leefomgeving in de stedelijke regio waarin Inholland actief is; anderzijds over duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De maatschappelijke vraagstukken waar de onderzoekers van Dynamiek van de Stad zich vooral op richten, zijn sociale ongelijkheid, armoede en afnemende sociale cohesie. Bij zijn praktijkgerichte onderzoeken naar een meer rechtvaardige stad heeft Guido, waar mogelijk, studenten, docenten en (lokale) instellingen en organisaties gestimuleerd tot interprofessioneel samenwerken. En ook de bewoners betrokken want voor hen doe je het per slot van rekening.

Alle publicaties van Guido Walraven:

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Nieuws vanuit Werken aan een meer rechtvaardige stad:

Werk samen met de onderzoekers van Dynamiek van de Stad

Neem contact op en stel je vragen

Managementassistent Michelle Bax:
Telefoon
0884664290