GGZ-Verpleegkunde

Over GGZ-Verpleegkunde

Binnen de GGZ-verpleegkunde bestaat grote behoefte aan kennis die bijdraagt aan verbetering van de verpleegkundige zorg. De onderzoekslijn GGZ-Verpleegkunde draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychogeriatrische zorg. De onderzoeksresultaten zijn in de meeste gevallen direct toepasbaar binnen de praktijk en het onderwijs aan verpleegkundigen en agogisch opgeleiden. De onderzoekslijn maakt deel uit van Kenniscentrum De Gezonde Samenleving.

Voor onderwijs én werkveld

De onderzoekslijn geeft diverse gastcolleges en workshops aan studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Social Work. Ze vervult een adviserende functie ten aanzien van curriculumontwikkeling, met name voor wat betreft onderzoeken die het vakgebied van de GGZ-Verpleegkunde raken. Studenten kunnen bij de onderzoekslijn terecht voor vragen, bijvoorbeeld bij de opzet of uitvoering van hun afstudeerproject.

Onderzoeksthema's

Het onderzoeksprogramma van de onderzoekslijn GGZ-Verpleegkunde is breed van opzet. We verrichten beschrijvend onderzoek waarvan de kennis benut kan worden voor toekomstige interventieontwikkeling. Voorbeelden zijn het onderzoek naar zorgbehoeften van depressieve ouderen en de beleving van vrijheidsbeperking op acute opname-afdelingen. De onderzoekslijn ontwerpt ook scholings- en interventieprogramma's, bijvoorbeeld ten aanzien van de effectieve omgang met zelfbeschadigend gedrag of de zogenaamde collaborative care programma's voor patiënten met een bipolaire stoornis of een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Deze programma worden ook op hun effecten onderzocht.

Berno van Meijel
Berno van Meijel
Berno van Meijel
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Wil je samenwerken of heb je vragen?

Je kunt contact opnemen met Sharmila Balesar.
Telefoon
0615279249