Toegankelijkheid van het Recht

Over Toegankelijkheid van het Recht

Het lectoraat Toegankelijkheid van het Recht maakt deel uit van het kenniscentrum Recht & Veiligheid waarvan ook het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid een onderdeel is. Met praktijkgericht onderzoek draagt het kenniscentrum Recht & Veiligheid bij aan inzicht in, en oplossingen voor, maatschappelijke vraagstukken over recht en veiligheid.

Toegankelijkheid van het recht is toegang tot een rechtvaardige samenleving. Sommige mensen ervaren een gebrek aan sociale rechtvaardigheid. Zij missen gelijke kansen op basisvoorzieningen, zoals voldoende inkomen, huisvesting of werk, als gevolg van bijvoorbeeld een handicap, laaggeletterdheid, armoede of afkomst.

Het rechtssysteem kan een belangrijke rol spelen om het gemis aan gelijke kansen te herstellen. Het lectoraat onderzoekt daarom welke verbetering van het rechtssysteem kan bijdragen aan meer gelijke kansen en daarmee aan toegang tot een meer rechtvaardige samenleving. Het lectoraat hanteert daarbij een democratische benadering. Centraal daarin staat onder andere de subjectieve beleving van mensen zelf: hoe ervaren en waarderen zij hun toegang tot het recht?

Voor onderwijs en werkveld

Het lectoraat heeft de ambitie om samen met onderwijs en werkveld meer mensen toegang te bieden tot een rechtvaardige samenleving. Het lectoraat verbindt onderwijs en werkveld in bijvoorbeeld Living Labs. Daarin krijgen studenten de kans om te werken aan praktijkgerichte oplossingen. Dat doen ze op verzoek van instellingen, bedrijven of overheden, op basis van concrete vraagstukken en onder begeleiding van het lectoraat.

We nodigen het werkveld en het onderwijs dan ook graag uit met ons in gesprek te gaan over vormen van samenwerking, bijvoorbeeld voor:

  • Wetenschappelijk onderzoek naar rechtvaardigheidsbeleving en de manier waarop die verbeterd kan worden;
  • Signaleren en agenderen van trends, problemen en knelpunten;
  • Publiceren van (populair-)wetenschappelijke en vakpublicaties;
  • Ondersteunen van bestuurders en beleidsontwikkelaars;
  • Verzorgen van masterclasses en workshops.

Onderzoeksthema's

Rechtvaardigheidsbeleving

Het lectoraat onderzoekt hoe mensen hun toegang tot de samenleving ervaren en waarderen.

Basisvoorzieningen

We onderzoeken welke groepen mensen gelijke kansen missen op bestaanszekerheid en op voorzieningen die zij minimaal nodig hebben om mee te doen aan de samenleving.

Professionele dilemma’s

In het lectoraat onderzoeken we hoe professionals in het rechtssysteem kunnen en mogen werken aan rechtvaardige oplossingen, ook wanneer deze (lijken te) schuren met bijvoorbeeld de regels van hun organisatie of werkveld.

Capability-benadering

In het lectoraat maken we gebruik van de capability-benadering. Deze benadering biedt een kader om te onderzoeken hoe mensen op basis van hun eigen vaardigheden een hoge mate aan persoonlijk welzijn kunnen bereiken. We kijken hoe de capability-benadering en de toegankelijkheid van het recht elkaar kunnen aanvullen en versterken. Een bijzondere focus ligt op de juridische vaardigheden van mensen (legal capabilities).

Maatwerkoplossingen

Het lectoraat onderzoekt maatwerkgerichte (lokale) experimenten en initiatieven om het rechtssysteem dichterbij mensen te brengen voor wie toegang tot het recht niet vanzelfsprekend is, en te leren van wat werkt.

De associate lector van Toegankelijkheid van het Recht

Martin Blaakman
Martin Blaakman
Martin Blaakman
associate lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Toegankelijkheid van het Recht

Werk samen met Martin

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
06 12 75 01 59