Publieke waarde creëren en de rol van Management Control

Lectoraat
Finance & Accountancy
Duur
1 januari 2020 t/m 31 december 2024
Locatie
Den Haag
Contact
Luc Salemans

Het doel van Publieke waarde creëren en de rol van Management Control

Met dit onderzoeksproject willen we meer inzicht krijgen in hoe organisaties maatschappelijke waarde creëren. Daarbij kijken we hoe zij management control en control systemen als sturing kunnen inzetten. Als theoretisch kader maken wij gebruik van het model van Simons (1995). Dit model geeft aan dat sturing gebeurt op basis van vier levers of control (diagnostisch, boundaries, believe en interactive control).

Vaak zijn organisaties gericht op het hanteren van een dashboard met daarin opgenomen targets (diagnostisch control). Juist in een omgeving waarin de externe invloeden een sterke rol spelen, moet sturing vaak plaatsvinden via andere levers of control. Denk aan acties in the believe system van organisaties en op interactieve wijze met de omgeving.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het onderzoeksthema haakt enerzijds aan sturing van de hogescholen en publieke organisaties. Anderzijds zorgt het voor reflectie voor het curriculum, kennisupdates en praktijkopdrachten, voor de opleidingen Finance & Control en Business Studies.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Dit onderzoeksproject reflecteert op de sturing van organisaties in het publieke domein. Met casestudies doen we onderzoek naar organisaties.

Dit project wil nagaan welke knelpunten in de huidige praktijk ervaren worden bij het vormgeven van die maatschappelijke waarde. Soms is die maatschappelijke waarde direct zichtbaar in de verbetering van producten en processen in de organisatie, bijvoorbeeld door duurzamere productietechnieken te gebruiken. Vaak is de impact en maatschappelijke bijdrage echter indirect en uit het zich bijvoorbeeld in een verbeterde reputatie. Iets wat moeilijker kan worden gekwantificeerd en vraagt het veel inspanning van bedrijven om dit herkenbaar te maken en er concrete acties op te richten.

Welke afwegingen worden hierop gemaakt? Kan vanuit de praktijk een instrument ontwikkeld worden waarin recht gedaan wordt aan de verschillende maatschappelijke belangen? We doen daarbij onderzoek naar management control op strategisch én operationeel niveau. Ook kijken we op welke wijze de professionele ruimte en het lerend vermogen van de organisatie worden ingebed in het MCS.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

We voeren dit onderzoek uit op basis van deskresearch en kwalitatief onderzoek zoals casestudies. Studenten kunnen deelnemen met afstudeeropdrachten en beroepsproducten.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

We verwachten inzicht te bieden in de knelpunten en mogelijke oplossingen die in de huidige praktijk ervaren worden bij het vormgeven van die maatschappelijke waarde. Maatschappelijke waarde wordt uiteindelijk bepaald door stakeholders uit de (directe) omgeving die deze waarde herkennen en waarderen.

Hoe sturen organisaties op het betrekken van deze stakeholders bij de producten en diensten die de organisaties leveren? Zijn deze acties een duidelijk onderdeel van de strategie en zijn er doelen voor geformuleerd die behaald willen worden? Zijn er instrumenten die een positieve invloed hebben op de realisatie van deze doelen? Daarmee ontwikkelen we inzicht in de mogelijkheden van organisaties om hun impact en maatschappelijke relevantie te vergroten en zichtbaar te maken.

“De duizenden studenten die wij opleiden, kunnen het verschil maken in de grote vragen waar de maatschappij mee bezig is en dit handen en voeten geven op de plekken waar zij terechtkomen.”

- Huug de Deugd, lid CvB Inholland

De onderzoekers van Publieke waarde creëren en de rol van Management Control

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met

Nieuws vanuit de onderzoekslijn Finance & Accountancy

Werk samen met Luc

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0651004017