Leraar Basisonderwijs (Pabo) deeltijd

Haal het beste uit jezelf en breng het beste in kinderen naar boven.

Hbo Pabo deeltijd

Voor wie

Of je nu een 48-jarige hypotheekadviseur uit Alkmaar bent, een onderwijsassistente van een basisschool in Rotterdam en jij:

 • bent enthousiast en je wilt met kinderen werken;
 • wilt echt het verschil maken voor toekomstige generaties;
 • wilt hen inspireren om te leren én zelf van hen leren;
 • hebt oog voor individuele kwaliteiten van kinderen en wilt elk talent laten groeien;
 • wilt jezelf blijven ontwikkelen en scholen helpen dat ook te doen.

En…

 • je zou daar wel je beroep van willen maken! Zodat je elke dag jouw kennis en levenservaring kunt inzetten om op jouw manier bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw eigen groep leerlingen.

 

Herken jij dit? Als je jezelf in de bovenstaande punten herkent ben je gemaakt voor de pabo-opleiding. Het maakt niet uit wie je bent: of je al in het onderwijs werkt of iets heel anders doet, bij ons kun je vanaf dag één zelf richting geven aan jouw eigen ontwikkeling en zijn jouw leervragen het vertrekpunt voor jouw onderwijs. Je kunt je eigen talenten en ambities verder ontwikkelen om het soort leerkracht te worden dat je voor ogen hebt. En als dat voor jou nog niet duidelijk is geven we je alle ruimte en ondersteuning om dat samen te ontdekken. Daarbij beweeg je je doorlopend in jouw (toekomstige) werkomgeving. Het samen opleiden met en in de praktijk staat vanaf de start van de opleiding centraal. Hierdoor sluit je opleiding optimaal aan bij de realiteit van het onderwijs en ontwikkel je de vaardigheden die echt het verschil maken.

Studieprogramma Leraar Basisonderwijs (Pabo) deeltijd

De deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) combineert de praktijk met theorie. Al in het eerste jaar loop je één dag per week stage.

Samen ontwikkelen in de praktijk

Waar leer je, met wie en hoe zit het met de begeleiding?

Je studie vindt plaats in de praktijk en op de hogeschool. Ook zullen een aantal van je leeractiviteiten online zijn. De verdeling over deze drie leeromgevingen verschilt, afhankelijk van je ervaring, je keuze voor voltijd of deeltijd en de manier waarop jij bij voorkeur studeert (jouw gekozen leerroute). De gekozen leerroute heeft invloed op waar, wanneer en met wie je studeert. Bijvoorbeeld meer of minder op de hogeschool met andere studenten en veel live contact met je studentbegeleider of juist zelfstandig thuis met meer online contact met je begeleider. 

Meer informatie

Leren in de praktijk
Je leert zowel individueel als in groepen. Je maakt onderdeel uit van een studiegroep met studenten die in dezelfde studiefase zitten als jij en een vergelijkbaar leerroute doorlopen. In een studiegroep zitten ongeveer 15 studenten. Daarnaast ben je in de praktijk ook onderdeel van leerteams waarin studenten uit verschillende fases kunnen zitten.

Je hebt altijd een vaste studentbegeleider, zowel vanuit de hogeschool als vanuit de praktijk.

De opleiding is opgedeeld in een aantal onderdelen die met elkaar samenhangen. Zo’n onderdeel heet een onderwijseenheid. Elke onderwijseenheid wordt begeleid door een team van lerarenopleiders van de door jou gekozen locatie.

Studieprogramma

Programma 

 • De studie bestaat uit drie fases met in totaal elf onderwijseenheden: fase 1 is de propedeuse (60 EC), het vervolg van de opleiding is in twee fasen ingedeeld, een fase van 60 EC en de afrondende fase van 120 EC. 
 • Leidraad van de studie zijn de acht beroepstaken van de leerkracht primair onderwijs die je als startbekwame leerkracht in de praktijk moet kunnen vervullen (voegen we later toe). Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een veilig pedagogisch klimaat in de klas. En het kunnen ontwerpen van leertrajecten voor leerlingen.  
 • Tijdens iedere onderwijseenheid staat een vraagstuk uit de praktijk centraal. Bijvoorbeeld: Hoe organiseer ik leeractiviteiten die pedagogisch en/of didactisch afgestemd zijn op leerdoelen, -niveau en belevingswereld van de groep? De onderwijseenheden vormen samen een compleet traject waarbinnen jij je kan ontwikkelen tot de leerkracht die jij wil zijn. 
 • Per fase neemt de complexiteit van de materie en de zelfstandigheid van werken verder toe en ontwikkel je je steeds meer tot die startbekwame, toekomstbestendige leraar.

Fasering
De Inholland Pabo bestaat uit drie fases:

 • Propedeusefase (60 studiepunten)
 • Hoofdfase (60 studiepunten)
 • Startbekwaamheidsfase (120 studiepunten)

De fases laten zien hoe de opleiding is opgebouwd en zijn duidelijke ijkpunten in de opleiding. Het zijn momenten om te bepalen waar je staat en waarbij het voor jou helder is dat er een volgende stap in het leerproces aanbreekt. In elke fase is de praktijk leidend, en zijn vraagstukken uit de praktijk en jouw leervragen het vertrekpunt voor jouw leren.

Elke fase borduurt voort op de vorige: met de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan, ga je de volgende fase verder verbreden en verdiepen. Per fase neemt de complexiteit van de opleiding toe.

Fase 1: Brede oriëntatie op het beroep 

Je oriënteert je in deze fase breed op jouw aanstaande beroep, op de basis van het pedagogische en didactische (onderwijskundige) handelen van de leraar. Je begint met een zachte landing. Je maakt kennis met je medestudenten uit je studiegroep en praktijkleerteam, met je studentbegeleiders van de hogeschool en uit de praktijk én je krijgt uitleg over de werkwijzen.

Jouw praktijkuren bestaan in deze fase zowel uit het leren met andere studenten in praktijkleerteams op de basisschool, als uit ervaring opdoen met en later ook voor de groep. Als je nog niet zo goed bent ingevoerd in het basisonderwijs, dan maak je tijdens je praktijkuren kennis met verschillende soorten basisscholen en met zowel de onder- en bovenbouw. Zo vind je uit wat jou het beste ligt.  

De fase bestaat uit vier onderwijseenheden, die onderling samenhangen en daarom bewust na elkaar zijn geprogrammeerd. Als je deze fase hebt afgerond, is je propedeuse binnen! 

Fase 2: Versterken van de basis

In fase 2 werk je aan het versterken van de pedagogische en didactische basis, die je in de eerste fase onder de knie hebt gekregen. Er zijn twee onderwijseenheden in deze fase die op elkaar aansluiten.  

In de eerste onderwijseenheid gaat het om de pedagogische opdracht die jij als leraar hebt. Je leert hoe je vanuit jouw rol bijdraagt aan de persoons- en burgerschapsvorming van leerlingen.

Elke school is een leer- en leefgemeenschap, die gelegenheid biedt om de sociale en maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen te stimuleren, begrip te kweken voor elkaars standpunten en de wereld vanuit verschillende perspectieven te leren zien. Je leert hoe je leerlingen helpt bij het ontdekken van hun talenten, gebruik maakt van actuele maatschappelijke vraagstukken die bij hen leven, hoe je leergesprekken voert en hoe je meningsvorming en perspectiefwisseling bij de leerlingen stimuleert.  

In de tweede onderwijseenheid staat vervolgens het afstemmen op de pedagogische en didactische behoeften van de groep centraal. Je gaat leren over de onderwijskundige principes die aanzetten tot leren. Hoe je die inzet voor afstemming op groepsniveau. En hoe je datgene wat de leerlingen geleerd hebben gebruikt om hen weer een volgende stap in hun leren te laten maken?

Fase 3: De springplank voor jouw onderwijscarrière 

Deze derde, afrondende en inspirerende fase* geeft jou de energie om vliegend van start te gaan als startbekwame onderwijsprofessional. Je verbreedt jouw perspectief van vraagstukken die spelen in de klas naar vraagstukken voor de school. Daarnaast verdiep je jouw handelen als leerkracht door steeds meer op maat af te stemmen op de behoeften van de groep en de leerling. 

Ook versterk je in deze fase jouw unieke profiel door verder te specialiseren of juist nieuwe aspecten van het vak te verkennen. Denk daarbij aan: 

 • Specialisatie op het gebied van het jonge (4-8 jaar) of oude kind (8-14 jaar). 
 • Verdieping op schoolcontext, bv. voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs of gelijke kansenonderwijs. 
 • Verdieping op een bepaalde onderwijsvisie zoals Dalton en Montessori 
 • Vakspecialisatie, bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen-wiskunde, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie, levensbeschouwing-certificaat, etc. 
 • Verdere verdieping in maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen, zoals nieuwkomersonderwijs en het werken aan een relevant vraagstuk in een interdisciplinair team met studenten van andere opleidingen. 
 • Een open programma waarin je zelf een pakket samenstelt, waarbij je bijvoorbeeld ook in het buitenland of aan een andere hogeschool kan studeren. 

De onderwijseenheden lopen parallel aan elkaar. Dat vergroot je mogelijkheden om bij andere opleidingen van Inholland of een andere hogeschool (in Nederland of het buitenland) aan te schuiven. 

*NB. Deze fase wordt aankomend studiejaar ontwikkeld. Dat kan leiden tot accentverschillen. 

Aanmeldvariant & versnellingsmogelijkheden

De studielast is ongeveer 24 uur per week. Je leert en werkt minimaal één dag in de praktijk. Daarnaast ben je maximaal twee dagdelen per week op de hogeschool en studeer je ongeveer acht uur zelfstandig. Je kunt drie dagen naast je studie werken, in het onderwijs of ergens anders. Studenten die al een hbo/wo-diploma op zak hebben, kunnen de deeltijd in principe in twee jaar doorlopen (lees verderop meer over deze versnellingstrack).

Versnellingsmogelijkheden

De nominale studieduur van de Inholland pabo is vier jaar (voltijd en deeltijd). Afhankelijk van jouw vooropleiding, eerder behaalde diploma’s, certificaten en aantoonbare kennis en ervaring (al dan niet onderwijsgerelateerd) zijn er diverse mogelijkheden om je studieduur te verkorten.

Deze zijn:  

1. Sneller door de studie heen 

Je doorloopt in principe het normale studieprogramma, maar gaat sneller door de onderwijseenheden heen. Je studietempo ligt dus hoger. Als je al kennis of ervaring hebt met sommige aspecten van de studie, wel hbo- of wo-denkniveau hebt maar geen diploma of je werkt al in het onderwijs, kun je bepaalde studieonderdelen mogelijk ook sneller doorlopen.

2. Verkorte trajecten

Heb je al eerder gestudeerd, dan kun je als deeltijdstudent mogelijk je studieduur verkorten.

Versnellingstrack voor hbo- en wo-ers (2 jaar)

Je hebt al een diploma van een erkende hbo- of wo-bacheloropleiding. Je komt dan in aanmerking voor onze versnellingstrack die zo is gepland dat je je studie in twee jaar afrondt. Deze track is een combinatie van het versneld doorlopen van bepaalde onderwijseenheden en van vrijstellingen: 

 • Eerste jaar: fase 1 en 2 gecomprimeerd in één jaar 
 • Tweede jaar: fase 3 met vrijstellingen (o.a. keuze-onderwijs) 

 

Na je aanmelding in Studielink nodigen we je uit voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek, bekijken we nader op welke manier jij het beste kan versnellen. 

Instromen in een hogere fase

 • Doorstroomprogramma: Ben je in het bezit van een diploma van een erkende onderwijsgerelateerde opleiding zoals Ad PEP, dan bieden wij een apart doorstroomprogramma dat jou in staat stelt je pabo-diploma in 2,5 jaar te behalen. Lees hier meer.  
 • Pabo-herintreders: Begon je al eens eerder aan de pabo en heb je de opleiding deels behaald? Onze herintredersconsulenten gaan graag met je in gesprek om de versnellingsmogelijkheden voor jou door te nemen.

Haal het beste uit Leraar Basisonderwijs (Pabo) deeltijd

Studiebegeleiding

Je bent zelf verantwoordelijk voor een voortvarend leerproces. Uiteraard ondersteunen we jou hierbij. Zo krijg je persoonlijke studiebegeleiding van docenten van de opleiding. Samen bespreken jullie jouw studievoortgang. Ook begeleiden en coachen ze jou bij het opzetten van het portfolio Professionalisering. De vakdocenten begeleiden je ook vakinhoudelijk. Werk je in een projectgroep met andere studenten? Dan is er altijd een tutor die de groep ondersteunt. En als stagiair kun je uiteraard terugvallen op de praktijkbegeleider van jouw basisschool en een docent van Inholland. Bij specifieke leerproblemen adviseert onze studentendecaan je graag.

Stage

Lesgeven leer je vooral in de praktijk. Al vanaf het begin van de opleiding sta je regelmatig voor de klas. Zo maak je snel uitgebreid kennis met je toekomstige werkveld. Tijdens de opleiding loop je stage in verschillende groepen van het basisonderwijs en voer je veel praktijkopdrachten uit. Je functioneert op je praktijkschool al snel als een volwaardige collega, terwijl je werkt aan je competenties. In je derde studiejaar is het ook mogelijk stage te lopen in het speciaal (basis)onderwijs of op een vmbo-school.

De groepsleerkracht van de praktijkschool begeleidt je, een schoolopleider verbonden aan het basisschoolbestuur beoordeelt je. Zo leert het schoolbestuur jou goed kennen. Dat vergroot je kansen op een baan na het afronden van je opleiding. Waar jij stageloopt? Misschien vind je een aansprekende school bij jou om de hoek. Natuurlijk kan het praktijkbureau van de Pabo jou ook matchen met een goede stageplaats. We hebben een groot netwerk en stageafspraken met verschillende regionale schoolbesturen.

Nieuws over de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo)

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228